Rustykalne wesele Agnieszki i Tomka

Rustykalne wesele w Pol­sce to magiczna podróż, w którą chce Was dziś zabrać.

Rustykalny stół weselny.Dekoracje.Rustykalne wesele.

Od dawna z zazdro­ścią prze­glą­dam prace na inspi­ru­ją­cych stro­nach Green Wed­ding Shoes, czy z rodzi­mego podwórka Ślubu na Gło­wieWed Camp. Każdy ma ślub rusty­kalny! Każdy ma rusty­kalne wesele! Każdy ale nie ja…. Ja, jako foto­graf ślubny z Kra­kowa, zazwy­czaj ląduję na nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych impre­za­ch….

Deko­ra­cje rusty­kalne na wesele zawsze są prze­piękne, dopra­co­wane. Cięż­kie i zwiewne jed­no­cze­śnie. Dla drwala i leśnej nimfy;)

Inspi­ra­cją dla stylu rusty­kal­nego jest koń­cówka XIX oraz począ­tek XX wieku. Deko­ra­cje nawią­zują do farm, wsi, i gospo­darstw domo­wych. Znaj­dziemy tam ele­menty wystroju szwedz­kich szkół. Domi­nuje pro­stota i natu­ral­ność. Pod­sta­wowe mate­riały to drewno i kamień.

Wesele rustykalne,dekoracje stołów.

Rustykalne wesele,dekoracje z sukulentów.

I jak to się ma do rustykalnego wesela w Mało­pol­sce? Gdzie urzą­dzić wesele rusty­kalne? Czy sala weselna w stylu rusty­kal­nym ist­nieje na naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej?

Mia­łam szczę­ście sfo­to­gra­fo­wać deko­ra­cje Agnieszki i Tomka. Ich rusty­kalne wesele odbyło się w Mało­pol­sce, we wsi Wiśniowa. Czyli…można;)

Rustylane dekoracje kieliszków ślubnych.Rustykalne wesele.

 

Kawał dobrej roboty zro­biły wspa­niałe dziew­czyny z Artico – aran­ża­cje z żywych kwia­tów. Ale tym razem nie było kla­sycz­nie: Pani Młoda przy­go­to­wała część deko­ra­cji rusty­kal­nych na wesele wła­sno­ręcz­nie! Pięk­nie zdo­bione sło­iczki, koronki, dzba­nuszki, drew­niane zawieszki na alko­hol! …Wszystko to wyszło spod ręki Agnieszki.

Rustyklane dekoracje ślubne.Rustykalne wesele.

Rustykalne dekoracje ślubne.

Deko­ra­cje rusty­kalne hand­made to duże pole do popisu dla kre­atyw­nej osoby, a wła­sno­ręczne wyko­na­nie wystroju ma na pewno wydźwięk sym­bo­liczny dla Mło­dej Pary. Można dać upust wyobraźni i zamie­nić nie­po­zorną salę weselną, rzut bere­tem od Kra­kowa, w magiczne, rusty­kalne miej­sce!

Wszystko w kolo­rach ziemi, paste­lach, otu­lone koron­kami, sznu­recz­kami, bab­ci­nymi firan­ka­mi….

Ważne w stylu rusty­kal­nym jest świa­tło­…Lam­piony, świeczki, świe­cące gir­lan­dy­…Ni­czego nie zabra­kło u Agi i Tomka.

Styl rustykalny to gra świateł i kolorów natury.

 
 
 

Bra­kuje nam tylko sukni ślub­nej w stylu rusty­kal­nym, i Pań­stwa Mło­dych!!! W pla­nach mamy z Agnieszką fan­ta­styczny leśny ple­ner- cze­kamy tylko na usta­bi­li­zo­wa­nie się pogody. Śledź­cie mnie uważ­nie;)

Jeśli podoba się Wam moje rusty­kalne wesele, zapra­szam do dzie­le­nia się ze zna­jo­mymi i odwie­dze­nia mojego fan­page. Pokaż­cie przy­szłym Mło­dym, jak fan­ta­stycz­nie może wyglą­dać oprawa ich ślubu!

Poz­dra­wiam,

Joanna, Prze­rwa w dosta­wie desz­czu

foto­gra­fia: Prze­rwa w dosta­wie desz­czu

flo­ry­styka i aran­ża­cje: Artico – aran­ża­cje z żywych kwia­tów

sło­iczki, wazo­niki : Panna Młoda

i zawieszki na alko­hol :  Panna Młoda i Grawer Znak